HomeRRazakova Liliya

Razakova Liliya

Born March 7, 1989.

In 2011 she graduated from the Moscow Institute of Applied Arts. Derzhavin (course leaders - Konyaev V.A., Yatsko I.V., Gorevoy M.V.).